Gebruik van de website van Centrum voor Pascalisatie is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Bij toegang tot en het gebruik van deze website stemt de gebruiker in met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door
Centre for Pascalisatie BV uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden. Centre for Pascalisatie BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de website worden gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Centre for Pascalisatie BV en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website.

De inhoud van de website mag enkel worden gebruikt voor niet-commerci├źle en/of priv├ędoeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Centre for Pascalisatie BV.

Het pascalisatie-logo is een geregistreerd handelsmerk van het Centre for Pascalisatie BV.

Onbevoegd gebruik is verboden en zal worden behandeld als een merk inbreuk. Alle gebruik moet in overeenstemming zijn met de huidige richtlijnen voor het gebruik als beschikbaar op deze website.